Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Την με αριθμ. Πρωτ.:21916/Ε1/14-02-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ «Χορήγηση άδειας έκδοσης

τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ιδιώτη εμπειροτέχνη

μουσικού»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού κλάδου

ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου

Κατερίνης δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν  διαθέσιμοι προς πρόσληψη ως ωρομίσθιοι ή

εμπειροτέχνες  εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τον ενιαίο πίνακα ωρομισθίων της

οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και από τον ενιαίο πίνακα

αναπληρωτών, σχολικού έτους 2018-2019, όπως οι εν λόγω πίνακες έχουν παραταθεί και

ισχύουν [αρ. 131407/Ε1/24-8-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3283 τ.Β΄/27.8.2019, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66)].

  • Μουσική ειδίκευση ¨Ποντιακή Λύρα¨, 10 ώρες την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα ανωτέρω  καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας  από 19-02-2020 έως 24-02-2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

                                                                            Ο Δ/ντής Δ/νσης  Δ.Ε. Πιερίας   

                                                                            Ιωάννης Καζταρίδης