email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Τουλάχιστον 50 ευρώ το στρέμμα ενισχύσεις χάνουν οι κτηνοτρόφοι από την μη αξιοποίηση επιλέξιμων βοσκοτόπων

διαφήμιση

Πόσα χρήµατα θα χάσει ένας κτηνοτρόφος 35 ετών σε ορεινή περιοχή που παράγει βιολογικό γάλα το 2023, όσο συνεχίζει η ισχύς της τεχνικής λύσης και οι αρµόδιοι «κλωτσάνε» την ευκαιρία αξιοποίησης του Κοινοτικού Κανονισµού 2017/2393 (Omnibus);

Πόσα χρήµατα θα χάσει ένας κτηνοτρόφος 35 ετών σε ορεινή περιοχή που παράγει βιολογικό γάλα.

Πόσα χρήµατα θα χάσει ένας κτηνοτρόφος 35 ετών σε ορεινή περιοχή που παράγει βιολογικό γάλα το 2023, όσο συνεχίζει η ισχύς της τεχνικής λύσης και οι αρµόδιοι «κλωτσάνε» την ευκαιρία αξιοποίησης του Κοινοτικού Κανονισµού 2017/2393 (Omnibus); 

Η απάντηση είναι 50 ευρώ για κάθε στρέµµα που δεν του κατανέµεται συν τα δικαιώµατα και όποιες επιδοτήσεις επιλέξει από το νέο πρασίνισµα. Όλα τα παραπάνω είναι εις γνώσην των αρµοδίων, αλλά παρόλα αυτά δεν διστάζουν να παρατείνουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που πιλατεύουν εδώ και µία 5ετία έως το τέλος του 2023. ∆ηλαδή, η νέα ΚΑΠ ξεκινά µε το καληµέρα µε την τεχνική λύση. Τα 50 ευρώ που αναφέρονται πάνω σπάνε ως εξής:

12 ευρώ το στρέµµα από την εξισωτική ορεινών.

21 ευρώ το στρέµµα από το πριµ βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας.

10 ευρώ το στρέµµα από την αναδιανεµητική πληρωµή.

7 ευρώ από το πριµ νεοεισερχόµενων.

Ποσό ανάλογα µε την αξία των δικαιωµάτων του.

Ποσό ανάλογα τη δράση πρασινίσµατος που θα ενταχθεί.

Πράγµατι, εφόσον τα βοσκοτόπια ανέβουν από τα 14 εκατ. επιλέξιµα στα 19-20 εκατ. η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων (και µόνο αυτή όχι οι άλλες επιδοτήσεις) θα µειωθεί. Αλλά ακόµη και εδώ, άλλο είναι να λαµβάνει ένας κτηνοτρόφος 19 ευρώ το στρέµµα για 100 στρµ. βοσκοτόπου που του δόθηκαν µε τον περασµένο κανονισµό και άλλο 12 ευρώ το στρέµµα για µεγαλύτερη έκταση. Ο λογαριασµός ίσως βγει ο ίδιος ή ακόµη και µεγαλύτερος.

Παραχώρηση τίτλων και οι µετακινούµενοι στάβλοι

Άµεσα σχετιζόµενη µε τα παραπάνω είναι και η ρύθµιση που θα αφορά στην παραχώρηση δηµόσιων εκτάσεων. Όπως έχει αναφέρει η Agrenda ετοιµάζεται ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα τροποποιήσει το νόµο 4061/12 «∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Με την παρέµβαση αυτή, δροµολογείται η απόδοση εκτάσεων σε ορεινούς κτηνοτρόφους, σε µια ρύθµιση µε την οποία οι ιθύνοντες εκτιµούν ότι ευνοείται σηµαντικά η ορεινή κτηνοτροφία. Ο σχεδιασµός δεν περιορίζεται στην παραχώρηση βοσκοτόπων για βοσκή αλλά θα δίνει την δυνατότητα επενδύσεων στις εκτάσεις (π.χ µετακινούµενοι στάβλοι) που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας.

Επίσης, κρίσιµος παράγοντας «επιτυχίας» του εγχειρήµατος για την ένταξη περισσότερων βοσκοτόπων στο σύστηµα ενισχύσεων θα είναι το Εθνικό Απόθεµα. Γιατί, όπως έχει γίνει γνωστό, όσα στρέµµατα και να δηλώσει κάποιος, αυτά δεν θα «γεννήσουν» αυτόµατα δικαιώµατα το 2023, και θα πρέπει να στραφεί στο Εθνικό Απόθεµα. Το υπό επεξεργασία σχέδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός Αποθέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες και ενός για τις δενδρώδεις. Με την αναµενόµενη ένταξη επιπλέον στρεµµάτων βοσκοτόπων στο σύστηµα, µε το σηµερινό µοντέλο θα γινόταν περικοπή των ενισχύσεων στο σύνολο των αγροτών για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαιώµατα. Με το νέο σύστηµα, η περικοπή θα γίνει µόνο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα.

Ξανά στο 1/3 τα δικαιώµατα για τα ανήλικα ζώα

Άγνωστη είναι προς το παρόν η επίδραση που είχε στον αριθµό των επιλέξιµων βοσκοτόπων η τροποποιητική ΚΥΑ (Β’4585/2021) της απόφασης «Κατανοµή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας». µετά τη µείωση της αντιστοιχίας στην αναλογία ΜΜΖ για τα νεαρά ζώα. Στοιχεία δεν έχει εκδόσει ακόµη ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ µε την ίδια αναλογία (εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη όπως πέρσι τον Οκτώβρη) θα γίνει και  η µοιρασιά του 2022. Πάντως δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι θα αλλάξει κάτι θεαµατικά σε σχέση µε την κατανοµή το 2023, λόγω της µη ολοκλήρωσης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. «Καθώς οι απαιτήσεις βόσκησης για τα νεαρά αµνοερίφια είναι πολύ µικρότερες από των ενηλίκων, διατηρούµε την αντιστοιχία κατανοµής έκτασης για κάθε ενήλικο ζώο (0.15 ΜΜΖ ανά ζώο µεγαλύτερο 1 έτους), ενώ µειώνουµε την αντίστοιχη αναλογία για τα νεαρά ζώα (κάτω του έτους) στο 1/3 δλδ. 0.05 ΜΜΖ ανά ανήλικο ζώο.

To 12% του συνόλου των βοσκοτόπων που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε είναι χωρίς ζώα

Σύµφωνα µε τα ανοιχτά δεδοµένα στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ (Στατιστικά στοιχεία Ενιαίων Αιτήσεων Εκµετάλλευσης 2011 – 2020), τα βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάσταση που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε είχαν την εξής πορεία: 2016: 1.028.310 στρέµµατα, 2017: 437.040 στρέµµατα, 2018: 524.920 στρέµµατα, 2019: 854.030 στρέµµατα, 2020: 1.819.210 στρέµµατα. Τα υπόλοιπα που καταχωρήθηκαν στο σύστηµα ήταν µε τον κωδικό «Βοσκότοπος Παραγωγικός». Στο σύνολο των βοσκοτόπων λοιπόν που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2020, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα ήταν το 12%.

Ανησυχία των αρχών για το νέο πρασίνισµα και την επάρκεια των σχετικών ενισχύσεων

Όπως µεταφέρεται στην Agrenda, είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί άµεσα ενηµέρωση προς τα ΚΥ∆ σχετικά µε το νέο πρασίνισµα και τους όρους του, ώστε να καταλάβουν και οι παραγωγοί σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προχωρήσουν προκείµενου να λάβουν τις σχετικές επιδοτήσεις. Σηµειώνεται πως η ανησυχία στους υπεύθυνους επί του σχεδιασµού της ΚΑΠ είναι έντονη σχετικά µε την επιτυχία των µέτρων, τόσο ως προς το αν θα γίνουν κατανοητά τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής (2023), όσο και ως προς το ποσό ενίσχυσης ως επαρκές κίνητρο.

agronews.gr

Ειδήσεις σε ετικέτες

Σχετικά άρθρα