Μια από τα ίδια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Ένταση, φωνές και ατελειωτες ώρες συζήτηση !

     Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου-Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργο κρασπεδώσεων-πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Αν. Ολύμπου»Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτωνΕισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016. Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

Ορισμός της εκπροσώπου των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 011131 στο Ο.Τ. Γ195 για καταβολή οφειλών αποζημίωσης.Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

Ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου.Εισήγηση: Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900.00 τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής

Αίτηση θεραπείας της «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάκληση της αρ. 322/2019(ΑΔΑ:ΨΠΣΩ9Δ-ΖΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δίου-Ολύμπου.Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2020.Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας «Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2019».Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).Εισήγηση: Γεν. Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου–ΟλύμπουΕισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Νικόλαος Λαμπονίκος

Επικαιροποίηση της 181/2019 απόφασης Δ.Σ.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης

Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ουρανία Κατσαμάκα

Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2020 Δήμου Δίου-ΟλύμπουΕισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής
Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Σαμαράς