Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
διάρκειας τριών (3) µηνών, Ένδεκα (11) ατόµων για την κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 22-05-2020 µέχρι 27-05-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ