Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα οκτώ (48) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020, ανά Δημοτική Ενότητα

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.23/17-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΓΗΩΕΤ-7ΡΚ) απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15-04-2020 έως 14-10-2020.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 13-03-2020 και λήγει τη Δευτέρα 23-03-2020

Περισσότερα εδω