7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και 135 εργασίμων ημερών ετησίως, συνολικά επτά (7) ατόμων…. που θα απασχοληθούν στα ανωτέρω αναφερόμενα με αυτεπιστασία εκτελούμενα έργα του Δήμου Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όρο φος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγ γελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση
4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
5. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 23-11-2018 μέχρι και τη Τετάρ τη 28-11-2018.

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή