Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Τροπολογία δίνει παράταση στους πίνακες για τις προσλήψεις των Πυροσβεστών πενταετούς θητείας.

Τροπολογία για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, κατατέθηκε στην Βουλή όπου προβλέπει την παράταση, από τη λήξη τους έως και 31-12-2019, η ισχύς των πινάκων επιτυχόντων εποχικών πυροσβεστών που προσλαμβάνονται….

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (EE) 2016/681».

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα:

Παρατείνεται, από τη λήξη τους έως και 31-12-2019, η ισχύς των μνημονευόμενων πινάκων επιτυχόντων εποχικών πυροσβεστών που προσλαμβάνονται ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και επιτυχόντων – επιλαχόντων Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων.

Παρέχεται η δυνατότητα υποψήφιοι από τους προαναφερόμενους πίνακες να προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, με υπουργική απόφαση, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και σύμφωνα με τις €ριζόμενες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο πρόσληψης, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας με τις ο.ρχικά προκηρυχθείσες θέσεις, οι επιτυχόντες διορίζονται σε ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις ίδιας κατηγορίας που συνιστώνται με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση.
Με υπουργική απόφαση, επίσης, θα καθορίζονται τα θέματα εκπαίδευσης και κατάταξης του κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενου προσωπικού.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την πρόσληψη υποψηφίων από τους προαναφερόμενους πίνακες επιτυχόντων/επιλαχόντων, σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας με τις αρχικά προκηρυχθείσες θέσεις.

Share this post