Εθελοντές Μακράς Θητείας και ΕΠ.ΟΠ μετατάσσονται σε μόνιμοι υπαξιωματικοί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσεται, για το έτος 2018, η μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού δύο (02) Εθελοντών Μακράς Θητείας….
(Ε.Μ.Θ.) και ενός (01) Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.), προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

Οι επιθυμούντες μετάταξη απαιτείται όπως υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν.

Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση: α. Βεβαίωσης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Επίσημης μετάφρασης από κρατικό φορέα ή δικηγόρο του τίτλου σπουδών στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΝ/Β3 για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2019. Εν συνεχεία, με μέριμνα του ΓΕΝ/Β3, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο.
Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή