Αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης Νέων Αγροτών, πόντοι για σχέδια με επενδύσεις άνω των 10.000 ευρώ

|

Σύμφωνα με τον τελικό πίνακα που δημοσίευσε η ΕΥΕ ΠΑΑ, 10 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι αγρότες που περιλαμβάνουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο υλοποίηση επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 17.500 ευρώ και 5 μόρια για επενδύσεις 10.000 ευρώ. Παράλληλα, η ελάχιστη βαθμολογία ένταξης διαμορφώνεται στους 40 βαθμούς για τις Περιφέρειες Αττική, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και στους 45 βαθμούς για την υπόλοιπη Χώρα.

Παράλληλα, μειώνονται αντίστοιχα τα μόρια σε σχέση με το πρώτο υπό διαβούλευση κείμνεο για την κατοχή του πράσινου πτυχίου, για την Τυπική Απόδοση, για την ανεργία, ενώ αυξάνονται οι πόντοι για ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή).

Δείτε εδώ τα νέα κριτήρια βαθμολογίας.

Αναλυτικότερα η μοριοδότηση έχει ως εξής:

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων:

Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 6 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 2 μόρια

Αξιολογείται και βαθμολογείται η αρχική συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις:

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 μόρια

Αξιολογείται το ετήσιο εισόδημα και πριμοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα:

Ατομικό ετήσιο εισόδημα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή): 5 μόρια

Αξιολογείται η προηγούμενη ιδιότητα ανέργου των αρχηγών εκμεταλλεύσεων:

Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 3 μόρια

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων:

Νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών: 5 μόρια

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων (πληθυσμός):

Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους Τοπικές: 4 μόρια

Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 2.500 κατοίκους: 3

Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό: 2 μόρια

Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο):

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (25%=50, …, 100%=100): 5,5-11 μόρια

Αξιολογείται η αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και ενισχύονται αυτές με μέση παραγωγική δυναμικότητα:

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ: 4,5 μόρια

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και μικρότερη των 20.000 ευρώ: 7,2 μόρια

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ: 9 μόρι

Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2020:

Βαθμολογείται η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης που προέρχεται από τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Υπολογίζεται το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση με το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκμετάλλευσης (50%=50, …, 100%=100): 1,5-3 μόρια

Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών:

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας: 12 μόρια

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου στο στόχο του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκμετάλλευσης: 7 μόρια

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε τομείς προτεραιότητας του ΠΑΑ 2014-2020

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Η συμβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση με το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά το έτος ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκμετάλλευσης: 6 μόρια

Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας: 17 μόρια

Υλοποίηση επενδύσεων:

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ:

10.000 ευρώ 5 βαθμοί, 17.500 ευρώ και άνω, 10 βαθμοί, αναλογική βαθμολόγηση για τις ενδιάμεσες τιμές

Ελάχιστη βαθμολογία που οφείλει να συγκεντρώσει ο εν δυνάμει δικαιούχος: 40 βαθμοί για τις Περιφέρειες Αττική, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων 45 βαθμοί για την υπόλοιπη Χώρα.

πηγη

Σχετικά Άρθρα

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]