Ποια σχολεία και τμήματα είναι κλειστά στην Κατερίνη λόγω κοροναϊού

Kλείστο το Γυμνάσιο Αιγινίου την 1η Φεβρουαρίου χωρίς φυσική παρουσία μαθητών

Δεν θα γίνουν δια ζώσης μαθήματα στο Γυμνάσιο Αιγινίου αύριο Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν και συγκεκριμένα λόγω ύπαρξης ηλεκτρολογικού προβλήματος, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 55/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

του άρθρου 16 παραγ. 1 εδάφ. η΄ του Ν. 2218/94 Ίδρυση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτ/ση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) του άρθρου 13 του Ν. 23-7/95 «περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας ΥΠΕΣ στις διατάξεις για τη Ν.Α. κ..λ.π. γ) του άρθρου 62 παρ. 1 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης» δ) του άρθρου 15 του Ν. 2639/98, «περί ρυθμίσεως εργασιακών σχέσεων, σύστασης Σώματος Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. ε) του άρθρου 1 παρ. 9 του Π.Δ. 161/2000 «περί μεταβίβασης στις Ν.Α. αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. στ) τις αρίθμ. 24/26-03-2008 (ΦΕΚ 688 Τ.Β΄ 18-04-2008) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας.

Code Embed: Cannot use AD1 as a global code as it is being used to store 4 unique pieces of code in 3073 posts

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ. 4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων

3.Την αριθ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης,

4.Των εκτάκτων συνθηκών που υπάρχουν στο Γυμνάσιο Αιγινίου εξ αιτίας ηλεκτρολογικού προβλήματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με την φυσική παρουσία των μαθητών στο Γυμνάσιο Αιγινίου για τους λόγους που στην εισήγηση της παρούσης απόφασης αναφέρονται.

Ο Δήμαρχος

Αναστάσιος Μανώλας

Αφήστε μια απάντηση

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]