Μεταφορά ευάλωτων πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα από τον Ερυθρό Σταυρό

Μεταφορά ευάλωτων πολιτών στα εμβολιαςτικά κέντρα από τον Ερυθρό Σταυρό
Κατερίνησ.
Το Σώμα Εκελοντών Σαμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών του Περιφερειακοφ
Τμιματοσ Κατερίνθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, ςτθρίηοντασ τθν προςπάκεια για
εμβολιαςμό όλων των ςυμπολιτών μασ, αναλαμβάνει τθ μεταφορά θλικιωμζνων, ατόμων
με κινθτικά προβλιματα αλλά και μοναχικών πολιτών, χωρίσ οικογενειακό ι υποςτθρικτικό
περιβάλλον, προσ και από τα εμβολιαςτικά κζντρα του Νομοφ Πιερίασ.
Η μεταφορά προσ και από τα εμβολιαςτικά κζντρα κα γίνεται με όχθμα του Ερυκροφ
Σταυροφ Κατερίνθσ, τθρώντασ όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ τθσ υγείασ από τον
COVID-19.
Όςοι πολίτεσ επικυμοφν να εξυπθρετθκοφν, μποροφν να καλοφν ςτα τηλέφωνα
6977501708 και 6945233495, μόλισ επιβεβαιώςουν το ραντεβοφ τουσ ή το αργότερο μία
ημέρα πριν την ημερομηνία του ραντεβοφ τουσ, ώςτε να προγραμματιςτεί θ μεταφορά
τουσ ςτο εμβολιαςτικό κζντρο εγκαίρωσ, με τθ ςυνοδεία εκελοντών του Τμιματόσ μασ.

Ν. Πιερίας: Τα άρθρα του Μήνα

Σχετικά Άρθρα

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]