Προσλήψεις 15 συμβασιούχων στο Δήμος Κατερίνης

Εποχικές προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης και συγκεκριμένα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου
Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι οι εξής;

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – 4 θέσεις
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 11 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Σχετικά Άρθρα

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]