Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, που θα γίνει στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπηκε ή περιορίστηκε υποχρεωτικά η λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την καταβολή τελών χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρωνΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3Έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ ΚατερίνηςΕισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεδομένων» εκτιμώμενης αξίας 12.983,20 € χωρίς Φ.Π.Α. Της προμήθειας: «Προμήθεια για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» » σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9  ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώΕισηγητής: Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 
5Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2020Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6Τροποποίηση της με αριθμό 127/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αλλαγή του υπευθύνουΕισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
7Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’»Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
8Έγκριση μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί του πεζοδρομίου  στην Περίσταση Πιερίας από τον αποβιώσαντα δικαιούχο Παναγιωτίδη Γεώργιο στη σύζυγο αυτού κα MILUSE (ον) RAIDOVA (επ)Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού
9Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4605/2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του ΔήμουΕισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού
10Έγκριση παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΚατερίνηςΕισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
11Ανάκληση της αριθμ. 80/2020 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ 2020 για  χρηματοδότηση έργων, μελετών, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών
12Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ολύμπου» του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α’/23-01-18)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος